Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

                             Mẫu số: 02 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ QUẦY HÀNG
– Ngày lập thẻ: …………………….Tờ số: ………………………………..
-Tên hàng: ………………………..Quy cách: ………………………………..
– Đơn vị tính: ……………………..Đơn giá: …………………………………

Ngày thángTên người bán hàngTồn đầu ngày (ca)Nhập từ kho trong ngày (ca)Nhập khác trong ngày (ca)Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)Xuất bánXuất khácTồn cuối ngày (ca)
LượngTiềnlượngTiền
AB1234= 1+2+356789
Cộng

Người lập
(Ký, họ tên)

 

 

Bài Viết Liên Quan