Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày….tháng….năm……Số………………………..
Nợ……………………..
Có.……………………..

– Họ và tên người giao: ……………………………………………..
– Theo……………..số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………..
Nhập tại kho: ………………………….địa điểm:…………………………

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo
chứng từ
Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………….
– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………….

Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận cónhu cầu nhận)
(Ký, họ tên)

Bài Viết Liên Quan