Mẫu Hóa đơn xuất khẩu (Mẫu số 06HDXK2/001)

Mẫu Hóa đơn xuất khẩu Mẫu số 06HDXK2/001

Mẫu Hóa đơn xuất khẩu Mẫu số 06HDXK2/001 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 

   HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                    Mẫu số: 06HDXK2/001

 Ký hiệu: AA/13P

    Liên 1: Lưu                                                                Số: 0000001

Ngày……..tháng…….năm 20…

 

Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty A……………………………………………………………………………

Địa chỉ:.số 7 phố ………………………………………… Số tài khoản……………………………………

Điện thoại:…………………………….    Mã số thuế ………………………………………………………..
Tên đơn vị nhập khẩu……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ………………………………………………………. Số tài khoản…………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số hợp đồng: :…………………………….  Ngày hợp đồng:……/…./……

Hình thức thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Địa điểm giao hàng: ………………………………………………………………………

Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..

Số vận đơn: ………………………………………………………………………………

Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..

 

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
      
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………….

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………..

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(In tại Công ty in………, Mã số thuế ………)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Giao người mua

 

Bài Viết Liên Quan