Mẫu Hóa đơn GTGT mới nhất (Mẫu số 01GTKT3/001)

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

                                                 Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                           HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/13P

Liên 1: Lưu                                   Số:         0000001

Ngày……..tháng…….năm 20….

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế:

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điện thoại:………………………………………….Số tài khoản……………………………………………………………………….
Họ tên người mua hàng………………………………………………………. …… ……. ……………………………………………

Tên đơn vị……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………….. … …………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:…………………………………Số tài khoản………………………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
           
           
           
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        …………….
Thuế suất GTGT:   ….…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      …………
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          …………….

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

               

(In tại Công ty ……………………………………………………………………, Mã số thuế ……………….)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Giao người mua

– Liên 3:…..

 

Bài Viết Liên Quan