Mẫu biểu tải về (tại đây)

Phiếu trợ cấp BHXH

Giấy chứng nhận nghỉ việc trông con ốm

Giấy chứng nhận nghỉ ốm, thai sản, tai nạn

Bảng tổng hợp thanh toán trợ cấp

phieu_xuat_kho_48

phieu_nhap_kho_48

phieu_bao_vat_tu_48

bien_ban_kiem_nghiem_vat_tu_48

bien_ban_kiem_ke_vat_tu_48

bang_ke_mua_hang_48

Bang phan bo NVL, CCDC

Mẫu thanh lý TSCĐ

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hay TSCĐ

Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ

Bang phan bo NVL, CCDC

Mẫu thanh lý TSCĐ

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hay TSCĐ

Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ

Mẫu biên bản giao nhận sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu the_quay_hang_48

Mẫu bang_thanh_toan_hang_dai_ly_48

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo thông tư số 200

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48

Thông báo kết quả đóng BHXH

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của DN

Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

mẫu số 01 phieu_xac_nhan_san_pham_48

Mẫu TK3-TS 2003.tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin ng tham gi BHXH, BHYT

Mẫu C70a-HD theo 636. danh sách đề nghị hwowg chế độ

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Quyết định 48

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo QĐ 48 và TT200

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo QĐ 48 và TT 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo quyết định số 48

Mẫu 20 DK-TH-NPT-bảng tổng hợp đăng ky ng phụ thuộc

Mau_Quyet dinh cu di cong tac MAU bang_cham_cong_48

Mau 20 DK-NPT-tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2016

Giay uy quyen quyet toan thue TNCN-02 UQQT-TNCN

Giay di duong

Don de nghi cap bien lai khau tru

07.CTKT-TNCN bang_thanh_toan_tien_thue_ngoai

_48 bang_thanh_toan_tien_luong_

48 bang_thanh_toan_lam_them_gio_48

Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

Bang ke thong tin nguoi phu thuoc gi canh

Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN

Mẫu 02 phieu_thu_48 phieu_chi_48

Mẫu C1-02.NS nop tien vao ngan sach NN

Giấy xác nhận chưa được thanh toán

Mẫu 01 giay_thanh_toan_tien_tam_ung_

giay_de_nghi_thanh_toan

_48 giay_de_nghi_tam_ung

_48 bien_lai_thu_tien

_48 bang_kiem_ke_quy_

48 bang_kiem_ke_quy ngoai te bang_ke_vang_bac_

48 bang_ke_chi_tien_

48 tinh-luong-su-dung-vlookup

Phu lục 3 Thong tu 200 Mẫu Excel sử dụng hàm VLOOKUP VÀ HÀM RIGHT

mau-hop-dong-lao-dong-mau-1-1

mau dang ky thue

02 mau dang ky thue

01 hoa-don-gia-tri-gia-tang

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu số 01 Tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu số 01 Tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu 03 Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

mẫu số 02 Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

mẫu 05KK-TNCN

To khai thue GTGT truc tiep tren doanh so

04-GTGT To khai quyet toan thue TNCN

mẫu 05QT-TNCN

Mẫu Tờ khai thuế TNDN

Mẫu 04 Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất 2017

Mẫu Phụ lục II-Thông báo thay đổi ND đăng ký KD

Mẫu 08.MST tờ khai điều chỉnh

mau Dang ky phuong phap tinh thue GTGT 06-GTGT

mau Chuyen doi khai thue GTGT tu quy sang thang

mau ban Giai trinh khai bo sung 01-KHBS Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp

Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Mẫu TB01 Mẫu thong bao dieu chinh thong bao phat hanh hoa don

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu số 03XKNB Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu số 04HGDL Mẫu Hóa đơn xuất khẩu

Mẫu số 06HDXK2 Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng

Mẫu số 01GTKT3 Mẫu HĐBH thông thường

Mẫu số 02GTTT3-001 Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn

Mẫu bảng kê bán hàng có giá trị dưới 200.000

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Phiếu thu

Phiều chi

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị tạm ứng

Biên lai thu tiền

Bảng kê vàng tiền tệ

Bảng kê chi tiền

Phiều xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Hợp đồng giao khoán

Giấy đi đường

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng chấm công

Bảng chấm công làm thêm giờ

Thẻ quầy hàng

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Biên bản thanh lý TSCĐ

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Biên bản giao nhận TSCĐ

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Phiếu xuất kho

Phiều nhập kho

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, sp. hàng hóa

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sp, hàng hóa

Bảng phân bổ CCDC Bảng kê mua hàng

Bài Viết Liên Quan