Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC)

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu: BC26/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
Quý………Năm………
1. Tên tổ chức (cá nhân):………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Số
STTTên loại
hóa đơn
Ký hiệu
mẫu hoá đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳTồn cuối kỳ
Tổng sốSố tồn đầu kỳSố mua/
phát hành trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủyTrong đó
Số lượng đã Sử dụngXóa bỏMấtHủy
Từ sốĐến sốTừ sốĐến sốTừ sốĐến sốCộngSố
lượng
SốSố
lượng
SốSố
lượng
SốTừ sốĐến sốSố
lượng
12345678910111213141516171819202122
Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001AA/11P200110010120011041045038,12,2211015051-10010520096
Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001
Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001
Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
…………, ngày……….. tháng………. năm………..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Bài Viết Liên Quan