Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC)

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu: BC26/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
Quý………Năm………
1. Tên tổ chức (cá nhân):………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Số
STT Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
mẫu hoá đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ
Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/
phát hành trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó
Số lượng đã Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy
Từ số Đến số Từ số Đến số Từ số Đến số Cộng Số
lượng
Số Số
lượng
Số Số
lượng
Số Từ số Đến số Số
lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001 AA/11P 200 1 100 101 200 1 104 104 50 3 8,12,22 1 101 50 51-100 105 200 96
Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001
Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001
Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
…………, ngày……….. tháng………. năm………..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Bài Viết Liên Quan