Công văn 3652/TCT-TNCN – Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Để giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng mời tham gia tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng, Tổng cục Thuế đã có công văn 3652/TCT-TNCN trả lời Cục thuế TP Hà Nội ngày 15/08/2016. Kế toán thuế Thông Minh xin trình bày chi tiết nội dung của công văn như sau:

BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3652/TCT-TNCN
V/v: Giải đáp chính sách thuếHà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 50299/CT-HTr ngày 29/07/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng mời tham gia tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm g, khoản 2, Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

…………

– Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động Đảng, Đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;”

Tại khoản g, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

…………

g4) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, nghị quyết các bảo cáo chính trị; Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri; Tiếp công dân; Trang phục và các công việc khách có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của văn phòng Quốc Hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy.”

Căn cứ các văn bản nêu trên,  trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng trả các khoản thu nhập do tham gia ý kiến, Thẩm định, thẩm tra Nghị quyết, các báo cáo chính trị từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2016 thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội liên hệ với Văn phòng Trung ương Đảng để xác định rõ bản chất các khoản thu nhập trả cho các cán bộ nghỉ hưu để xác định nghĩa vụ thuế cho phù hợp.

Nơi nhận:KT TỔNG CỤC TRƯỞNG
–          Như trên;PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
–          Vụ pháp chế (TCT);
–          Website TCT;(Đã ký)
–          Lưu: VT, TNCN.5CAO ANH TUẤN

Lưu ý: Các văn bản dạng hành chính CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

Bài Viết Liên Quan