Mẫu hợp đồng – lao động

  • Mẫu hợp đồng lao động

    Mẫu hợp đồng lao động

    TÊN ĐƠN VỊ................. ........................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------Số: ..................................., ngày......tháng......năm......HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên … Đọc Thêm

  • Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

    Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

    Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …Dưới đây Công ty kế toán thuế Thông Minh xin chia sẻ mẫu quyết … Đọc Thêm