Mẫu hóa đơn

 • Mẫu Hóa đơn GTGT mới nhất (Mẫu số 01GTKT3/001)

  Mẫu Hóa đơn GTGT mới nhất (Mẫu số 01GTKT3/001)

  Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính                                                 Mẫu số: 01GTKT3/001                                                           HÓA … Đọc Thêm

 • Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC)

  Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC)

  Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu: BC26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)Độc lập - Tự do - Hạnh … Đọc Thêm

 • Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC

  Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC

  Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------    ........., ngày.........tháng.........năm … Đọc Thêm

 • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

  Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

   CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG NGHỆ CAO THÔNG MINH Độc lập - Tự do  - Hạnh phúcSố ..../………….. Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016  BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓTCăn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của … Đọc Thêm

 • Biên bản thu hồi hóa đơn

  Biên bản thu hồi hóa đơn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---oOo---   BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP. Số 0123/BBTHHĐ  - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên … Đọc Thêm

 • Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số 02GTTT3/001 mới nhất

  Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số 02GTTT3/001 mới nhất

  Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số 02GTTT3/001 mới nhất ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Mẫu số: 02GTTT3/001  HÓA ĐƠN BÁN HÀNG  Ký hiệu: AB/13P        Liên 1: Lưu                                            Số: … Đọc Thêm

 • Mẫu Hóa đơn xuất khẩu (Mẫu số 06HDXK2/001)

  Mẫu Hóa đơn xuất khẩu (Mẫu số 06HDXK2/001)

  Mẫu Hóa đơn xuất khẩu Mẫu số 06HDXK2/001Mẫu Hóa đơn xuất khẩu Mẫu số 06HDXK2/001 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính    HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                    Mẫu số: 06HDXK2/001  Ký hiệu: AA/13P     Liên 1: Lưu                 … Đọc Thêm

 • Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu số 04HGDL)

  Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu số 04HGDL)

  Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDLMẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) Tên tổ chức, cá nhân:............................................. .........                                 … Đọc Thêm

 • Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu số 03XKNB)

  Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu số 03XKNB)

  Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNBMẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNB ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………Địa chỉ: …………………………………………………….Mã số thuế:……………………………… … Đọc Thêm

 • Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (Mẫu TB04/AC)

  Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (Mẫu TB04/AC)

  Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơnMẫu: TB04/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày         31/3/2014 của Bộ Tài chính)                        THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh … Đọc Thêm

 • Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

  Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

  Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính      CÔNG TY KẾ TOÁN THÔNG MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM----------------- Độc lập – Tự do – Hạnh … Đọc Thêm

 • Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

  Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

  Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP … Đọc Thêm

 • Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

  Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

  Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:Đơn vị tính: SốSTT Loại hóa đơn, chứng … Đọc Thêm

 • Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

  Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

  Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT mẫu TB01/AC loại dành cho tổ chức, doanh nghiệp Theo TT 26/2015/TT-BTC thay thế cho thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng mẫu TB01/AC được ban hành kèm theo TT 39/2014/TT-BTC. Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ … Đọc Thêm