Mẫu chứng từ tiền tệ

 • Phiếu thu (Mẫu số 01-TT)

  Phiếu thu (Mẫu số 01-TT)

    PHIẾU THU (Mẫu số 01 - TT)Mục đích:Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ … Đọc Thêm

 • Phiếu chi (Mẫu số 02-TT)

  Phiếu chi (Mẫu số 02-TT)

  PHIẾU CHI (Mẫu số 02 - TT)Mục đích: Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.Phương pháp và trách nhiệm ghiGóc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị. - Phiếu … Đọc Thêm

 • Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04-TT)

  Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04-TT)

  GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG (Mẫu số 04 - TT)Mục đích: Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.Phương pháp và trách nhiệm ghi            Góc … Đọc Thêm

 • Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu 05-TT)

  Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu 05-TT)

  GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (Mẫu số 05 - TT)Mục đích: Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. … Đọc Thêm

 • Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03-TT)

  Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03-TT)

  GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG (Mẫu số 03 - TT)Mục đích: Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.Phương pháp và trách nhiệm ghiGóc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng … Đọc Thêm

 • Biên lai thu tiền (Mẫu số 06-TT)

  Biên lai thu tiền (Mẫu số 06-TT)

  BIÊN LAI THU TIỀN (Mẫu  số 06 - TT)Mục đích: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.Phương pháp và trách … Đọc Thêm

 • Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu 08A-TT và Mẫu 08B-TT)

  Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu 08A-TT và Mẫu 08B-TT)

  BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ) (Mẫu số 08a - TT)Mục đích: Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.Phương pháp và trách … Đọc Thêm

 • Bảng kê vàng tiền tệ (Mẫu số 07-TT)

  Bảng kê vàng tiền tệ (Mẫu số 07-TT)

  BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ (Mẫu số 07 - TT)Mục đích: Bảng kê vàng tiền tệ dùng để liệt kê số vàngtiền tệ của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàngtiền tệ có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.Phương pháp và trách nhiệm ghi … Đọc Thêm

 • Bảng kê chi tiền (Mẫu số 09-TT)

  Bảng kê chi tiền (Mẫu số 09-TT)

  BẢNG KÊ CHI TIỀN (Mẫu số 09 - TT)Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.Phương pháp và trách nhiệm ghi            Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa … Đọc Thêm

 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

  Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

  Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).       GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ] Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: …………………… Địa chỉ: ……………………………… ……………….Huyện: … Đọc Thêm