Mẫu chứng từ tiền lương

 • Bảng chấm công (Mẫu 01A-LĐTL)

  Bảng chấm công (Mẫu 01A-LĐTL)

  BẢNG CHẤM CÔNG (Mẫu số 01a - LĐTL)Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.Phương pháp và trách nhiệm ghi:  … Đọc Thêm

 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số 10-LĐTL)

  Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số 10-LĐTL)

  BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG (Mẫu số 10 - LĐTL)Mục đích: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã … Đọc Thêm

 • Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11-LĐTL)

  Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11-LĐTL)

  BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Mẫu số 11- LĐTL)Mục đích: Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng … Đọc Thêm

 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu số 06-LĐTL)

  Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu số 06-LĐTL)

  BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ (Mẫu số 06 - LĐTL)Mục đích: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.Phương pháp lập và trách nhiệm ghiGóc trên bên … Đọc Thêm

 • Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu 02-LĐTL)

  Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu 02-LĐTL)

  BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (Mẫu số 02 - LĐTL)Mục đích: Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp … Đọc Thêm

 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số 07-LĐTL)

  Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số 07-LĐTL)

  BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Mẫu số 07 - LĐTL)Mục đích: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm … Đọc Thêm

 • Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03-LĐTL)

  Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03-LĐTL)

  BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG (Mẫu số 03 - LĐTL)Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.Phương pháp và trách nhiệm ghiGóc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ … Đọc Thêm

 • Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09-LĐTL)

  Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09-LĐTL)

  BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN (Mẫu số 09 - LĐTL)Mục đích: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.Phương pháp và … Đọc Thêm

 • Giấy đi đường (Mẫu số 04-LĐTL)

  Giấy đi đường (Mẫu số 04-LĐTL)

  GIẤY ĐI ĐƯỜNG (Mẫu số 04 - LĐTL)Mục đích: Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.Phương pháp và trách nhiệm ghiSau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công … Đọc Thêm

 • Hợp đồng giao khoán (Mẫu 08-LĐTL)

  Hợp đồng giao khoán (Mẫu 08-LĐTL)

  HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN (Mẫu số 08 - LĐTL)Mục đích: Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng … Đọc Thêm

 • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Mẫu số 05-LĐTL)

  Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Mẫu số 05-LĐTL)

  PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH (Mẫu số 05 - LĐTL)Mục đích: Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.Phương pháp và trách nhiệm … Đọc Thêm

 • Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu 01B-LĐTL)

  Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu 01B-LĐTL)

  BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ (Mẫu số 01b - LĐTL)Mục đích: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.Phương pháp lập và trách nhiệm ghiMỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) có phát sinh làm … Đọc Thêm