Mẫu chứng từ bán hàng

  • Bảng thanh lý hàng đại lý, ký gửi (Mẫu 01-BH)

    Bảng thanh lý hàng đại lý, ký gửi (Mẫu 01-BH)

    BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI (Mẫu số 01 - BH)Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán. Phương pháp và trách … Đọc Thêm

  • Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

    Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

    Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Địa chỉ:……….                             Mẫu số: 02 – BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm