Mẫu biểu tài sản cố định

 • Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (Mẫu số 06-TSCĐ)

  Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (Mẫu số 06-TSCĐ)

  BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ (Mẫu số 06 - TSCĐ)Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. Kết cấu và nội dung chủ yếuBảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải … Đọc Thêm

 • Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (Mẫu số 03-TSCĐ)

  Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (Mẫu số 03-TSCĐ)

  BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH (Mẫu số 03 - TSCĐ)Mục đích: Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.Phương pháp và trách … Đọc Thêm

 • Biên bản đáng giá lại TSCĐ (Mẫu số 04-TSCĐ)

  Biên bản đáng giá lại TSCĐ (Mẫu số 04-TSCĐ)

  BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 04 - TSCĐ)Mục đích: Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ. Phương pháp và trách nhiệm ghiGóc trên bên trái của Biên bản đánh giá … Đọc Thêm

 • Biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu 02-TSCĐ)

  Biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu 02-TSCĐ)

  BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 02 - TSCĐ)         Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toánPhương pháp và trách nhiệm ghiGóc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử … Đọc Thêm

 • Biên bản kiểm kê TSCĐ (Mẫu số 05-TSCĐ)

  Biên bản kiểm kê TSCĐ (Mẫu số 05-TSCĐ)

  BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 05 - TSCĐ)Mục đích: Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số … Đọc Thêm

 • Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

  Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

  Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,… được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,…Đơn vi:………..Bộ phận:……….Mẫu số: 01 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 … Đọc Thêm