Mẫu biểu hàng tồn kho

 • Bảng kê mua hàng (Mẫu số 06-VT)

  Bảng kê mua hàng (Mẫu số 06-VT)

  BẢNG KÊ MUA HÀNG (Mẫu số 06 -VT) Mục đích: Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh … Đọc Thêm

 • Bảng phân bổ NVL, CCDC (Mẫu 07-VT)

  Bảng phân bổ NVL, CCDC (Mẫu 07-VT)

  BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ (Mẫu số 07 - VT)Mục đích: Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối … Đọc Thêm

 • Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số 05-VT)

  Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số 05-VT)

  BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ (Mẫu số 05 - VT)Mục đích: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc … Đọc Thêm

 • Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu 03-VT)

  Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu 03-VT)

  BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM   (Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá) (Mẫu số 03 - VT)Mục đích: Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.Phương pháp và trách nhiệm ghiGóc … Đọc Thêm

 • Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (Mẫu 04-VT)

  Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (Mẫu 04-VT)

  PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ (Mẫu số 04 - VT) 1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư. 2 . Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc bên trái của Phiếu báo vật tư … Đọc Thêm

 • Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT)

  Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT)

  PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 - VT)Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức … Đọc Thêm

 • Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

  Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

  Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP … Đọc Thêm