Kế toán tiền lương

  • Tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

    Nguyên tắc kế toánTài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.Tài khoản 334 theo thông … Đọc Thêm