Dịch vụ lên sổ sách kế toán

  • DỊCH VỤ LÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

    DỊCH VỤ LÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

    Lên sổ sách kế toán là việc hạch toán kế toán, ghi sổ các chứng từ kế toán, thực hiện kết chuyển theo quy định, theo chuẩn mực kế toán và tổng hợp để làm sổ sách kế toán. Để lên sổ sách kế toán chính xác, ngoài thông tin đầu vào là các hóa đơn, chứng từ để ghi sổ kế toán phải phản ánh chính xác … Đọc Thêm