Dịch vụ lập Báo cáo tài chính

  • DỊCH VỤ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

    DỊCH VỤ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

    Kiểm tra báo cáo tài chính là hoạt động nhằm đưa ra ý kiến kết luận là không (hoặc có) phát hiện ra sự kiện trọng yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính không được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán được chấp nhận), xét trên mọi khía cạnh trọng yếu. … Đọc Thêm