Dịch vụ kiểm tra sổ sách chứng từ

  • DỊCH VỤ KIỂM TRA,HOÀN THIỆN SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

    DỊCH VỤ KIỂM TRA,HOÀN THIỆN SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

    Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói và có nhu cầu kiểm tra – hoàn thiện lại hệ thống sổ sách kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính. Dịch vụ kiểm tra, soát xét, hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán là hoạt động soát xét kế toán, thông qua việc … Đọc Thêm