DẠY KẾ TOÁN THUẾ THỰC TẾ

Khóa học Nghề Kế Toán Thuế Thực Tế trong DN Sản Xuất

I. MỤC ĐÍCH & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: 1. Mục đích: – Khoá học “ Nghề kế toán thuế thực tế trong DNSX” là một trong những khoá học đặc biệt được thiết kế cho bộ máy kế toán trong một Công ty chuyên về  Sản Xuất hoặc cho các bạn đang có nhu cầu sẽ làm việc trong một công […]

Mẫu biểu

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc … Dưới đây Công ty kế toán thuế Thông Minh xin chia sẻ […]
Xem thêm

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,… được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,… Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày […]

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).       GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ] Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: …………………… Địa chỉ: ……………………………… ……………….Huyện: ………………..Tỉnh, TP:  …………….. Người nộp […]

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Địa chỉ:……….                              Mẫu số: 02 – BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC […]

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU NHẬP KHO Ngày….tháng….năm……Số……………………….. Nợ…………………….. Có.…………………….. – Họ và tên […]

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các cơ quan thuế cũng như cam kết cung cấp các dịch vụ thuế mang lại lợi ích tối ưu […]
Xem thêm

VBPL

Công văn 3652/TCT-TNCN – Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Để giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu được Văn phòng Trung ương Đảng mời tham gia tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng, Tổng cục Thuế đã có công văn 3652/TCT-TNCN trả lời Cục thuế TP Hà Nội ngày 15/08/2016. Kế toán thuế Thông Minh xin trình bày […]
Xem thêm

Các khóa học

Khóa học Nghề Kế Toán Thuế Thực Tế trong DN Sản Xuất

I. MỤC ĐÍCH & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: 1. Mục đích: – Khoá học “ Nghề kế toán thuế thực tế trong DNSX” là một trong những khoá học đặc biệt được thiết kế cho bộ máy kế toán trong một Công ty chuyên về  Sản Xuất hoặc cho các bạn đang có nhu cầu sẽ làm việc trong một công […]
Xem thêm

Mẫu hóa đơn

Mẫu Hóa đơn GTGT mới nhất (Mẫu số 01GTKT3/001)

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính                                                  Mẫu số: 01GTKT3/001       […]
Xem thêm

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC)

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu: BC26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO […]

Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC

Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————    ………, ngày………tháng………năm 20……    BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN […]

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

  CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ CAO THÔNG MINH Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số …./………….. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016   BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 […]

Biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —oOo—   BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP. Số 0123/BBTHHĐ   – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Hôm nay, ngày …………./20.., đại […]